تعریف خشونت| ویکی پدیا فارسی

تعریف خشونت

رسانیدن هرنوع ضربه به  دیگران را خشونت گویند. بنا براین خشونت تنها ابراز خشم و غضب بوده بلکه

ساحه وسیع را در برمیگیرد. اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشکیل میدهد. خواه ضررها ی مادی

باشد یا معنوی، جسمی باشد یا روانی و یا به اشکال دیگر صورت گیرد.

خشونت عبارت از برخورد زشت و ناسالم با جانب مقابل است که باعث ایجاد غصه و قهر میگردد.

نوع عمل فردی یا گروهی است که باعث صدمه فزیکی یا روانی گردیده ارزش های دیگران را صدمه میرساند.

خشونت عبارت از رفتار و برخود نامطلوب فرد یا گروه با فرد یا گروه دیگر است.